Mag ik in mijn werkstuk een disclaimer opnemen?

Het opnemen van een disclaimer is geen probleem; alle docenten en examinatoren gaan vertrouwelijk om met de verkregen informatie. De disclaimer mag echter niet uitsluiten dat het document aan ‘derden’ ter beschikking wordt gesteld. Dit zijn in het bijzonder de ambtenaren van de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) of mensen die door deze instanties zijn aangezocht. Indien je gebruik wenst te maken van een disclaimer, kan de volgende tekst overgenomen worden. 

“Wegens de vertrouwelijke aard van de informatie in het werkstuk/ de afstudeerscriptie en de bijbehorende bijlagen, mag de inhoud noch geheel noch gedeeltelijk op enigerlei wijze worden aangepast, gewijzigd of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de auteur en het betrokken bedrijf. Zowel de docent/ scriptiebegeleider, de examinator alsmede de medewerkers van NOVI Hogeschool worden gehouden de inhoud van het werkstuk/ de afstudeerscriptie als strikt vertrouwelijk te behandelen. NOVI Hogeschool bewaart het document in een afgesloten databank. Gedurende de bewaarperiode kunnen studentdossiers worden ingezien door medewerkers van NOVI, de Examencommissie van NOVI alsmede de Inspectie van het Onderwijs en een visitatiecommissie van de Nederlands Vlaams Accreditatieorganisatie (NVAO, bij (her)accreditaties).“