Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Werkgevers ontvangen maximaal €2.700,- per jaar.


Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen/werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie moet door de werkgever jaarlijks worden gedeclareerd bij het RVO. Hierbij wordt gekeken naar het aantal actieve weken dat een student in een leerwerk traject heeft gezeten.

Let op, dit moet wel aantoonbaar kunnen zijn door de student (bijvoorbeeld door een logboek bij te houden). De opleidingen van NOVI Hogeschool komen in aanmerking voor deze subsidie. Bij een vol studiejaar kan er €2.700,- worden gedeclareerd. De subsidie kan overvraagd worden, dan wordt het subsidiebedrag naar rato verdeeld over de aanvragers.

Wat is het maximale subsidiebedrag?

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Deze subsidie wordt vastgesteld aan de hand van het aantal actieve weken aan gevolgd onderwijs (duur van het programma). Hierbij wordt uitgegaan van 42 lesweken per jaar. Dus als er op het moment van indienen 21 weken onderwijs zijn gevolgd, kan er dus 50% van €2700,- worden ontvangen.

Wat als dit budget wordt overschreden?

RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdeelt RVO het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Het budget voor hbo is in de afgelopen jaren nog niet eerder overschreden. 

Hoelang loopt de subsidie door?

Op 31 oktober 2023 is de verlenging van de Subsidieregeling praktijkleren in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat je tot en met studiejaar 2027/2028 jaarlijks subsidie kunt aanvragen. 

Kan een detacheerbureau ook aanspraak maken op de Subsidie Praktijkleren?

Een uitzendbureau of detacheringsbureau kan voor zichzelf subsidie aanvragen als het een werkgever is in de zin van de regeling. Verder moet het uitzendbureau zelf de deelnemer, waarmee het een praktijkleerovereenkomst heeft gesloten, begeleiden in de praktijk in hun eigen bedrijf.

Wanneer kan ik de subsidie declaratie uitvoeren?

Jouw werkgever declareert de subsidie aan het eind van elk studiejaar voor het aantal gevolgde weken onderwijs / praktijkbegeleiding. Declaraties kunnen worden uitgevoerd rond juni t/m september van elk jaar. De exacte openingen van de tijdvlakken vind je op de site van het RVO. Wanneer de opleiding in twee studiejaren valt, dan dient de werkgever aan het eind van elk officieel studiejaar een aanvraag te doen.

Welke administratie moet ik voeren om een aanvraag te kunnen doen?

  • een (praktijkleer)overeenkomst die door alle noodzakelijke partijen is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald;
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang deze de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate aantoont. De aanwezigheidsuren op school gelden niet als bewijs;
  • een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (de voortgang van de beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek van de deelnemer, gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding of tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen.

Welke opleidingen van NOVI komen in aanmerking voor Subsidie Prakijkleren?

Alle opleidingen die vallen onder de Hbo ICT, inclusief de bootcamps.  Alleen voor de doorlooptijd van de opleiding. Let wel op, opleiding Bedrijfskunde is geen ICT opleiding dus voor deze opleiding kun je niet in aanmerking komen voor de subsidie. 

Wat moet ik met NOVI regelen om gebruik te kunnen maken van deze regeling?

Onze opleidingen komen in aanmerking voor de subsidieregeling. Het is belangrijk dat je van ons een praktijkleerovereenkomst ontvangt. Dit is een additionele overeenkomst, naast je reguliere inschrijving en de periodieke onderwijs overeenkomsten en zegt iets over hoe je opleiding en praktijk met elkaar worden verbonden. Deze moet jij, je werkgever en NOVI ondertekenen. Je kunt deze overeenkomst aanvragen via de Service Desk (service@novi.nl). Bij voorkeur teken je deze overeenkomst bij het aangaan van je opleiding. 

Stappenplan subsidie Praktijkleren aanvragen

Stap 1 – De student download de 'Praktijkleerovereenkomst (BPO)'. Dit kan onderaan dit artikel


Stap 2 – De student vult deze overeenkomst samen met zijn werkgever in, ondertekent deze en stuurt het door naar service@novi.nl.


Stap 3 – NOVI Hogeschool ondertekent de overeenkomst en stuurt deze retour. De werkgever en student dienen een (digitaal) exemplaar te bewaren.


Stap 4 – Aanvragen van de subsidie praktijkleren geschiedt altijd in de periode jun-september. Op dat moment kan de subsidie aangevraagd worden voor het afgelopen studiejaar. Dit kan via de volgende link https://mijn.rvo.nl/praktijkleren

Download template Praktijkleerovereenkomst

Download hier je template!


Heb je nog vragen of kun je hulp gebruiken? Neem dan contact op met de servicedesk. We helpen je graag verder.